Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a" jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00074/2014

Partnerzy

Specjalistyczne szkolenia terapeutyczne

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a" zaprasza pedagogów, psychologów, nauczycieli, rodziców, opiekunów osób niepełnosprawnych na następujące szkolenia:

I. Spektrum autyzmu:

 1. Epidemiologia, etiologia ? podstawowe teorie
 2. Charakterystyka schorzenia
 3. Spektrum autystyczne ? autism spectrum disorders (ASD)
 4. Objawy osiowe ? Autyzm ?kanerowski? a Zespół Aspergera
 5. Charakterystyka funkcjonalna ? osoba chora na autyzm
 6. Charakterystyka funkcjonalna ? osoba z Zespół Aspergera
 7. Triada autystyczna a punkty kluczowe w terapii
 8. Współudział rodziny w procesie terapeutycznym
 9. Odbiór społeczny osób z autyzmem ? wiedza potoczna

II. Choroby genetyczne:

 1. Epidemiologia, etiologia schorzeń genetycznych
 2. Charakterystyka podstawowych schorzeń genetycznych
 3. Epidemiologia, etiologia Zespołu Downa
 4. Postaci i typy Zespołu Downa
 5. Charakterystyka funkcjonalna ? typ tarczycowy i przysadkowy
 6. Metody terapeutyczne w Zespole Downa
 7. Współudział rodziny w procesie terapeutycznym
 8. Stygmat a tworzenie właściwego wizerunku ? udział w życiu społecznym

III. Mózgowe porażenie dziecięce:

 1. Epidemiologia, etiologia MPD
 2. Podziały w MPD
 3. Charakterystyka schorzenia ? od monoplegii po hemiplegię bilateralis
 4. Choroby i zaburzenia współwystępujące
 5. Leczenie i rehabilitacja
 6. Metody terapeutyczne w MPD
 7. Współudział rodziny w procesie rehabilitacyjno-terapeutycznym
 8. Udział w życiu społecznym

 IV. Problemy rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym:

 1. Przewartościowanie i akceptacja bądź destrukcja życia codziennego
 2. Kondycja emocjonalne rodziny ? problemy psychologiczne
 3. Odbiór społeczny niepełnosprawnego dziecka i rodziny
 4. Pomoc społeczna i prawna
 5. Trud życia codziennego ? dziecko niepełnosprawne w rodzinie
 6. Świadomość rodziny osoby niepełnosprawnej

V. Niepełnosprawny uczeń w szkole masowej:

 1. Od segregacji po inkluzję
 2. Adaptacja ? czy każda szkoła dla każdego-przystosowanie przestrzeni szkolnej
 3. Wiedza na temat niepełnosprawności i przygotowanie nauczycieli do pracy z niepełnosprawnym uczniem
 4. Problemy w komunikacji (werbalnej i pozawerbalnej) a niepowodzenia szkolne

 VI. Agresja elektroniczna nowe zjawisko w starym wydaniu

  1.    Rozprzestrzenianie się zjawiska w szkole (dane z lokalnych badań w kontekście analizy ogólnopolskich i światowych trendów)

 VII. Sytuacja osoby niepełnosprawnej w Polsce:

 1. Czynniki różnicujące ? rodzaje niepełnosprawności
 2. Stan zdrowia
 3. Struktura rodziny
 4. Globalny system szkolnictwa
 5. Aktywizacja zawodowa ? fakty

 VIII. Geriatria i gerentologia z andragogicznej perspektywy ? aspekty społeczne i pedagogiczne schorzeń:

 1. Starzenie biologiczne a patologiczne
 2. Otępienie, demencja starcza a Zespół Alzheimera
 3. Zespół Parkinsona
 4. Wylew i udary niedokrwienno-niedotlenieniowe
 5. Depresja

 

FORMA ZAJĘĆ: wykłady, warsztaty;

CZAS SZKOLENIA: szkolenie jednodniowe;

TRYB SZKOLENIA: stacjonarne/weekendowe;

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10 osób;

MIEJSCE SZKOLENIA: Gimnazjum Miejskie w Głownie

KOSZT: 120 zł.

 

 

 

Osoby, instytucje i firmy, które chcą wesprzeć nasze Stowarzyszenie zapraszamy do współpracy.

Darowizny pieniężne proszę kierować na nr konta: 20 8787 0000 0025 1457 2000 0001

z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

Copyright ? 2014 Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"