Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a" jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00074/2014

Partnerzy

Zajęcia terapeutyczne

Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a" prowadzi specjalistyczne zajęcia terapeutycznymi dla:

 1. Dzieci ze schorzeniami, uszkodzeniami i zaburzeniami funkcjonowania Centralnego Układu Nerwowego, np. epilepsja, zespół Touretta, alkoholowy zespół płodowy (FAS), tiki, itp.;
 2. Dzieci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności intelektualnej (wszystkie stopnie od lekkiego do głębokiego), w tym np.:
 •  dzieci ze spektrum autyzmu (ASD) np.: autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Aspergera;
 • dzieci z chorobami genetycznymi, np.: Zespół Downa, Zespół Retta, Zespół Turnera, Zespół Agelmana, Zespół łamliwego chromosomu X, itp.;
 • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (różne postaci i głębokość nasilenia dysfunkcji);
 1. Dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i zaburzeniami zachowania;
 2. Dzieci z zaburzeniami psychoruchowymi;
 3. Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

Forma zajęć: zajęcia indywidualne i grupowe

Zajęcia dopasowane do indywidualnych potrzeb dziecka wynikających z poszczególnych schorzeń, zaburzeń i dysfunkcji (co do formy i rodzaju zajęć)

 • zajęcia indywidualne skupione na potrzebach dziecka,
 • zajęcia grupowe integrujące np.: muzykoterapia,
 • zajęcia terapeutyczne wg. metody Weroniki Sherborne, itp.;

Grupy/rodzaje zajęć ? korygujące:

 1. Dysfunkcje rozwojowe wynikające ze schorzeń, np.: hipotonia przy Zespole Downa, hipertonia przy porażeniach spastycznych;
 2. Trudności związane z działaniem wyobraźni np.: wynikające z niepełnosprawności intelektualnej;
 3. Trudności językowo-komunikacyjne, np.:
 • zaburzenia pracy aparatu mowy: dyzartrie występujące przy mózgowym porażeniu dziecięcym, ataksja, atetoza, choreoatetoza ? porażenia móżdżkowe;
 • zaburzenia komunikacyjne np.: kompleksowe zaburzenia komunikacyjno-społeczne występując przy autyzmie, ograniczenia komunikacji werbalnej występujące przy porażeniach spastycznych, 
 1. Trudności społeczne, np.: spektrum autystyczne;
 2. Trudności związane z zachowaniem, np.: spektrum autystyczne, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

 

Lp.

 

RODZAJ

ZAJĘĆ

TERAPEUTYCZNYCH

ODBIORCY

GRUPA

WIEKOWA

RODZAJ SCHORZEŃ I ZABURZEŃ

1.

NEUROLOGOPEDIA

dorośli

-        uszkodzenia i choroby  CUN  (mózgowia, mózgu, móżdżku, naczyń mózgowych)

np.: udary niedokrwienno-niedotlenieniowe,  wylewy krwotoczne, guzy mózgu itp.

-        uszkodzenia mechaniczne np.: stłuczenia, urazy, wstrząśnienia mózgu itp.

-        dysfunkcje pooperacyjne  

-        choroby zwyrodnieniowe mózgu wieku starczego np: demencje, Zespół Alzheimera, Zespół Parkinsona, miażdżyca, itp.

-        choroby układu nerwowego np.: SM, ataksja, tiki, itp.

-        neuro-zaburzenia aparatu mowy: aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego

 

dzieci

-        schorzenia, uszkodzenia i zaburzenia funkcjonowania Centralnego Układu Nerwowego (wymieniono powyżej ? nie dotyczy chorób zwyrodnieniowych mózgu wieku starczego)

-        choroby układu nerwowego np.: SM, ataksja, tiki, itp.

-        neuro-zaburzenia aparatu mowy: aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego

 

dzieci/dorośli

-        schorzenia klasyfikujące się w stopniu niepełnosprawności intelektualnej np.:

-        ze schorzeniami neurologicznymi;

-        mózgowym porażeniem dziecięcym;

-        schorzeniami genetycznymi 

2.

Logopedia lecznicza

dorośli

-       schorzenia klasyfikujące się w stopniu niepełnosprawności intelektualnej np.: spektrum autystyczne

-       schorzenia o podłożu psychicznym, np.: tiki, jąkanie

-       zaburzenia pracy aparatu mowy: aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego, np.:  osoby po laryngektomii

-       wady wymowy w zakresie dyslali, np.:

-       seplenienie, reranie, nosowanie itp.

3.

Logopedia szkolna

dzieci

-       schorzenia klasyfikujące się stopniu niepełnosprawności intelektualnej np. spektrum autystyczne: autyzm, Zespół Aspergera,

-       schorzenia o podłożu psychicznym: zespół hospitalizacyjny, zespół deprywacyjny itp. powodujące m.in. jąkanie,

-       zaburzenia pracy aparatu mowy:  aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego, np.: rozszczepy wargi i/lub podniebienia 

 

 

 

 

Zajęcia terapeutyczne

Wspomagające w zakresie logopedii szkolnej

 

 

 

dzieci

 

-       ADHD zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, Zaburzenia koncentracji  

-       Wady słuchu

-       Zaburzenia rozwojowe wielo-etiologiczne

 

-       Schorzenia klasyfikujące się w stopniu niepełnosprawności intelektualnej lżejszej np.:

schorzenia CUN, mózgowe porażenie dziecięce, spektrum autystyczne, schorzenia genetyczne np. Zespół Downa

 

 • Relaksacja
 • Ćwiczenia oddechowe
 • Muzykoterapia

Gry i zabawy ruchowe ogólnorozwojowe

Zajęcia są prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny.

Osoby, instytucje i firmy, które chcą wesprzeć nasze Stowarzyszenie zapraszamy do współpracy.

Darowizny pieniężne proszę kierować na nr konta: 20 8787 0000 0025 1457 2000 0001

z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

Copyright ? 2014 Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a"